بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه
کمبود سطح سرمی ویتامین D با توجه به نقش آن در تنظیم ترشح انسولین به عنوان یک عامل خطرساز برای دیابت بارداری مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D با بروز دیابت حاملگی و مقایسه آن با زنان باردار سالم می باشد.
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی بر 130 خانم حامله 24 - 28 هفته مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهید قدسی مشهد در سال 1390انجام شد. ابتداشرکت کنندگان پرسشنامه ای شامل خصوصیات دموگرافیک وسابقه مامایی را تکمیل سپس تست غربالگری دیابت (GCT) را انجام دادند. در افراد با تست GCT مختل، تست تحمل قند (GTT) انجام شد. افراد با تست GTT غیر طبیعی، به عنوان گروه مورد وزنان باردار با تست GCTطبیعی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. غلظت25 هیدروکسی ویتامین D نیزدردوگروه اندازه گیری واطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری کای دو و تی دانشجویی تجزیه و تحلیل و میزان P کمتر از 05/0 معنی داردر نظر گرفته شد.
نتایج
میانگین میزان گلوکز خون وریدی در تست GCT درگروه مورد mg/dl70 /22±68/158 و درگروه شاهد mg/dl 48/22±13/106 و تفاوت بین دو گروه معنی دار بود.(001/0 p<) سطح سرمی ویتامین D درگروه مورد ng/dl85/3±06/8 ودرگروه شاهد ng/dl38/5±75/17و اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (001/0 p<).
نتیجه گیری
کمبود ویتامینD درزنان مبتلا به دیابت بارداری بیشتر از زنان باردار سالم است و با بروز دیابت بارداری ارتباط دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
429 -435
لینک کوتاه:
magiran.com/p1251856 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.