تاثیر زمان تزریق اکسی توسین عضلانی بر طول مرحله سوم زایمان

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
خطر خونریزی بعد از زایمان با طولانی شدن مرحله سوم زایمان بیش از 30 دقیقه، تا 6 برابر افزایش می یابد و اداره فعال مرحله سوم زایمان خطر خونریزی پست پارتوم را تقریبا تا 60 درصد کاهش می دهد. زمان تجویز یوتروتونیک پروفیلاکسی در اداره فعال مرحله سوم در موسسات مختلف متفاوت است. لذا پژوهشی با هدف تعیین تاثیر زمان تزریق اکسی توسین عضلانی بر طول مرحله سوم زایمان انجام گردید.
مواد و روش کار
پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی بر روی 100 زن باردار با حاملگی 42-38 هفته، تک قلو که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله (تزریق 10 واحد اکسی توسین عضلانی بعد از خروج شانه قدامی) و کنترل (تزریق 10 واحد اکسی توسین عضلانی بعد از خروج جفت)تخصیص یافتند.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، چک لیست و کرنومتر بود. پس از جمع آوری اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که میانگین طول مرحله سوم زایمان در گروه مداخله 92/7 دقیقه و در گروه کنترل 86/8 دقیقه است. اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد) 31/0(P>
بحث و نتیجه گیری
زمان تزریق عضلانی اکسی توسین بعد از خروج شانه قدامی و بعد از خروج جفت در طول مرحله سوم زایمان تاثیری ندارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1252003 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.