پیش بینی تغییرات خلاقیت بر اساس ابعاد آلکسیتایمیا

پیام:
چکیده:
زمینه
یکی از اساسی ترین عناصر پیشرفت بشری خلاقیت می باشد که عوامل گوناگونی موجب افزایش و همچنین موجب کاهش میزان خلاقیت می شوند که بر اساس پیشینه موجود، یکی از این عوامل آلکسی تایمیا می باشد.
هدف
نوع ارتباط و تاثیر آلکسی تایمیا بر میزان خلاقیت در پژوهش های داخلی موجب ارزیابی قرار نگرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر پیش بینی خلاقیت بر اساس مولفه های آلکسی تایمیا در میان دانشجویان دانشگاه تبریز می باشد.
روش
به منظور دست یابی به هدف پژوهش، از میان دانشجویان دانشگاه تبریز، تعداد 211 دانشجو به عنوان آزمودنی با روش نمونه گیری تصادفی- نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه خلاقیت عابدی و مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو (TAS-20) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار «اس پی اس اس» نسخه 18، تجزیه و تحلیل شد و از روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته ها
بر اساس نتایج، خلاقیت به طور معکوس با مولفه های آلکسی تایمیا رابطه دارد. همین طور مولفه های دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات، تفکر برون مدار آلکسی تایمیا به طور معنی دار قادر به پیش بینی خلاقیت می باشند. در این میان فقط ضریب بتای خرده مولفه ناتوانی در تشخیص احساسات به طور معنی دار قادر به تبیین خلاقیت بود.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشانگر ارتباط معکوس خلاقیت با ابعاد آلکسی تایمیا بود، بنابراین می توان برنامه هایی طراحی کرد که در آن با افزایش میزان خلاقیت افراد، مولفه های آلکسی تایمیا را به کم ترین مقدار رساند.
زبان:
فارسی
صفحه:
169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1252797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.