بررسی توانایی جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 در زدایش آلومینیوم از محیط

نویسنده:
پیام:
چکیده:
اثر غلظت های صفر(شاهد)، 250، 500، 1000، 2000 و 4000 میکرومولار آلومینیوم بر روند رشد و میزان کلروفیل کل جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 طی مدت 27 روز بررسی و مشاهده گردید که افزایش غلظت آلومینیوم سبب کاهش نرخ رشد ناشی از تخریب غشا و کاهش محتوای کلروفیل احتمالا به واسطه سرکوب شدن جذب عناصر ضروری نظیر کلسیم و منیزیم می شود. تیمار سوسپانسیون جلبکی با غلظت های صفر(شاهد)، 500، 1000، 2000، 3000 و 4000 میکرومولار آلومینیوم موجب برقراری پیوند بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم شده که در نتیجه آگلوتیناسیون و رسوب یافتن سلول ها، کاهش میزان تعداد سلول جلبکی در بخش رویی محیط و متعاقبا حذف آلومینیوم را در پی داشت. افزودن EDTAبه محیط جلبکی ضمن پیوند با یون های آلومینیوم و جلوگیری نمودن از رسوب سلول ها، برقراری پیوند بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم را تائید نمود. همچنین مشاهده گردید که نه تنها هر سلول سوسپانسیون جلبکی ظرفیت مشخصی برای رسوب دادن آلومینیوم دارد بلکه تنها سلول های سالم و دست نخورده قادر به برقراری پیوند با یون های آلومینیوم و رسوب دادن آن می باشند. در مجموع، نتایج حاصل از این تحقیق برقراری پیوند مستحکم و موثر بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم را نشان می دهد که این امر باعث توقف رشد و تقسیم سلولی، آگلوتینه شدن و رسوب سلول های جلبکی و به طور همزمان زدایش آلومینیوم محیط می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1253731 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.