تاثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)

پیام:
چکیده:
آلودگی خاک به فلزات سنگین از مهمترین مسائل زیست محیطی است که بر سلامت محصولات کشاورزی و در نتیجه انسان اثرات سوء گذاشته است. قارچ های اندوفایت گروهی از قارچ ها هستند که تمام دوره زندگی خود را در بخش های هوایی گیاهان میزبان می گذرانند بدون اینکه علائم بیماری را در گیاه ایجاد کنند. این قارچ ها سبب ایجاد مقاومت بیشتر گیاهان میزبان به تنش های زیستی و غیر زیستی می شوند. در این پژوهش دو ژنوتیپ از گیاه فسکیوی بلند (B75 و C75) به دو صورت آلوده به قارچ اندوفایت (E+) و بدون قارچ (E-) در خاک های آلوده به غلظت های 0، 30، 90 و ppm 180 نیکل، در سه تکرار رشد داده شدند. دو ماه پس از قرار گرفتن گیاهان در تیمار نیکل، شاخص های رشد شامل وزن تر ریشه و اندام هوایی، نسبت ریشه به اندام هوایی، جذب نیکل در ریشه و اندام هوایی و همچنین محتوای کلروفیل و کاروتنوئید برگ ها اندازه گیری شد. طبق نتایج، قارچ های اندوفایت سبب افزایش محتوای کلروفیل در برگ های هر دو ژنوتیپ و افزایش جذب نیکل، فقط در ژنوتیپ B75 فستوکا شدند. نتایج همچنین نشان دهنده بهبود رشد و افزایش مقاومت ژنوتیپ B75 فسکیوی بلند به تنش نیکل در اثر آلودگی با اندوفایت بود در حالیکه در ژنوتیپ C75 گیاهان فاقد اندوفایت مقاومت بیشتری به تنش نیکل نشان دادند. نتیجه فوق می تواند بیانگر این مطلب باشد که چگونگی اثر قارچ های اندوفایت در گیاه میزبان به ژنوتیپ میزبان وابسته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1253741 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.