تاثیر تغذیه برگی کمپلکس نیکل- اوره بر متابولیسم نیتروژن و عملکرد کاهو در محلول غذایی حاوی اوره

پیام:
چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تغذیه برگی نیکل از دو منبع کمپلکس نیکل- اوره وکلرید نیکل بر رشد و عملکرد و متابولیسم نیتروژن دو رقم کاهو ((Lactuca sativa L شامل کونکوایستادور Conco- istador)) و گریزلی (Grizzly) تغذیه شده با اوره در محیط آبکشت انجام شد. یک تیمار تغذیه برگی با محلول اوره (بدون نیکل) و یک تیمار شاهد (بدون تغذیه برگی اوره یا نیکل) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نیکل صرف نظر از منبع آن سبب افزایش وزن تر و خشک شاخساره دو رقم کاهو شد. کاربرد نیکل به روش تغذیه برگی سبب افزایش غلظت نیکل شاخساره شد اگرچه این افزایش با کمپلکس نیکل- اوره در مقایسه با کلریدنیکل بیشتر بود. تغذیه برگی نیکل همچنین سبب افزایش فعالیت آنزیم اوره آز و کاهش انباشت اوره در هر دو رقم کاهو شد. تغذیه برگی نیکل سبب کاهش غلظت نیترات و آمونیوم شاخساره نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین افزایش فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز (GS) با کاربرد برگی نیکل مشاهده شد. بطور کلی کاربرد تغذیه برگی نیکل با بهبود متابولیسم نیتروژن سبب افزایش عملکرد کاهو شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1253750 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.