اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت همزیستی با قارچ میکوریز Glomus versiforme

پیام:
چکیده:
تاثیر غلظتهای مختلف عصارهی آبی برگ گردو بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تلقیح شده با قارچ میکوریز Glomus versiforme و گیاهان غیرمیکوریزی در شرایط گلخانه ای مطالعه شد. در این مطالعه 3 غلظت متفاوت از عصاره آبی برگ گردو (عصاره کامل، نیم غلظت و یک چهارم غلظت) استفاده شد. نتایج بدست آمده در گیاهان 45 روزه نشان می دهد که افزایش غلظت عصاره ی آبی برگ گردو باعث کاهش میزان کلروفیل a و b و افزایش محتوای کاروتنوئید می شود که این افزایش در گیاهان میکوریزی بیشتر از گیاهان غیرمیکوریزی می باشد. محتوای پروتئین کل در اندام هوایی گیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی در غلظت یک چهارم، افزایش و سپس در غلظت های بالاتر کاهش یافت. با افزایش غلظت عصاره ی آبی برگ گردو محتوای پرولین و آمینو اسیدهای آزاد در گیاهان افزایش می یابد که این افزایش در گیاهان غیرمیکوریزی بیشتر از گیاهان میکوریزی است. فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز (APX) و گایاکول پراکسیداز (GPX) در گیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی نیز افزایش یافته؛ اما افزایش فعالیت این آنزیم ها در گیاهان میکوریزی بالاتر بود. نتایج به طور کلی نشان دهنده ی بهبود شرایط فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت تاثیر ماده ی آللوپاتیک موجود در عصاره آبی برگ گردو در اثر همزیستی میکوریزی با قارچ نامبرده می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1253752 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.