تغییرات میزان ماده موثره گیاه ماریتیغال Silybum marianum در تنش خشکی

پیام:
چکیده:
تنش خشکی نه تنها رشد و نمو گیاهان را کاهش می دهد، بلکه موجب تغییر در مسیر برخی از فرآیندهای متابولیسمی نیز می گردد. این تغییرات می تواند گیاه را در مقابل استرس مقاوم سازد. در واقع سازش با خشکی به واکنش هایی نیاز دارد تا از طریق آن فرآیندهای متابولیسمی اولیه ادامه پیدا کند و گیاه را برای مقابله با آن آماده کند. معمولا در شرایط تنش خشکی تولید مواد موثره به دلیل جلوگیری از اکسیداسیون درون سلولی افزایش می یابد. در این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر تغییرات میزان ماده موثره گیاه ماریتیغال، پژوهشی به صورت گلدانی و مزرعه ای اجرا شد. آزمایش بخش اول در قالب طرح کامل تصادفی با 4 سطح تنش خشکی (پتانسیل آب خاک 33/0-، 4-، 8- و 12- بار) انجام شد. بخش دوم به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار تنش خشکی (پتانسیل آب خاک 33/0-، 4-، 8- و 12- و15- بار) و هر یک شامل 4 کرت اجرا گردید. بر اساس نتایج این آزمایش تحت تاثیر تنش خشکی میزان سیلی بین، سیلی مارین و درصد روغن بطور معنی داری تغییر نمود. در آزمایش گلدانی بیشترین میزان سیلی بین a، b و کل مربوط به تیمار پتانسیل آب خاک 4- بار بود در حالی که در آزمایش مزرعه ای بیشترین میزان مربوط به تیمار 12- بار بود. بیشترین میزان سیلی مارین و درصد روغن در هر دو آزمایش گلدانی و مزرعه ای مربوط به تیمار پتانسیل آب خاک 4- بود. بنابراین بطور کلی می توان عنوان کرد تیمار پتانسیل آب خاک 4- بار بهترین تیمار تنش رطوبتی جهت افزایش مواد موثره گیاه ماریتیغال است و شرایط مزرعه ای و گلدانی در مقاومت این گیاه به تنش خشکی بی تاثیر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1253753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.