مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
روش های مختلفی جهت کاهش درد بعد از مراجعه اورژانسی بیماران با پالپیت غیر قابل برگشت به کار می رود، هدف از این مطالعه اثر ضد درد ادنتوپیست و داروی ترکیبی حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، صد و بیست دندان مولر اول یا دوم فک پایین با درد خودبه خود و حساس به دق انتخاب شده و به طور تصادفی به سه گروه چهل نفری تقسیم شدند. بعد از آماده سازی کانال ها، بیماران به صورت تصادفی وارد یکی از گروه های مطالعه گردیدند. کانال ریشه ها در گروه اول با داروی داخل کانال ترکیبی، در گروه دوم با ادنتوپیست و در گروه سوم با دارونما پر شدند. بیماران درد خودبه خود و حساسیت به دق خود را روی نمودار Heft-Parker VAS قبل از درمان، 24ساعت و هفت روز بعد از درمان مشخص کردند. در انتها داده ها توسط آزمونهای ANOVA، Tukey و Welch مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها
درد خودبه خود و حساسیت به دق بیماران 24 ساعت بعد از جلسه اول بین گروه اول و دوم اختلاف قابل ملاحظه آماری نداشتند ولی بین این دو گروه با گروه سوم اختلاف قابل ملاحظه آماری وجود داشت (001/0 < P). درد خودبه خود و حساسیت به دق بیماران، هفت روز بعد از جلسه اول بین سه گروه اختلاف قابل ملاحظه آماری نداشتند.
نتیجه گیری
کاربرد ادنتوپبست و داروی ترکیبی داخل کانال به طور قابل ملاحظه ای سبب کاهش درد بعد از درمان و حساسیت به دق 24 ساعت بعد از درمان می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1253835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.