ارزیابی درونی گروه های آموزشی ادبیات و برنامه ریزی آموزشی دانشکده ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول سال 89-1388

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه های آموزشی ادبیات و برنامه ریزی آموزشی دانشکده ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بوده است. جامعه ی آماری پژوهش جمعا بالغ بر208 نفر بوده است.در این پژوهش از روش های نمونه گیری سرشماری کامل و هدفمند استفاده شده است،ابزارهای پژوهش شاملپرسشنامه ی پژوهشگر ساخته، چک لیست و روش به کارگرفته شده، روش توصیفی- مقطعی می باشد. این پژوهش با استفاده از الگوی اعتبارسنجی در7گام با4 عامل (مدیران گروه،اساتید،دانشجویان،و دانش آموختگان)و6 ملاک و150 نشانگر به ارزیابی درونی دانشکده ی مذکور پرداخته شده است. مدیران گروه های ادبیات و برنامه ریزی ملاک مدیریت و سازماندهی را نسبتا مطلوب و ملاک منابع آموزشی را مدیر گروه ادبیات نسبتا مطلوب و مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی نامطلوب ارزیابی کرده اند و اساتید هر دو گروه ملاک اهداف و رسالت ها را نامطلوب اما فرآیند یاددهی یادگیری را مطلوب ارزیابی نمودند. همچنین اساتید هر دو گروه ملاک مدیریت سازمانی را مطلوب، اما ملاک منابع آموزشی را نامطلوب ارزیابی کرده اند. دانشجویان هر دو گروه، فرآیند یاددهی یادگیری را مطلوب و ملاک منابع آموزشی را نامطلوب ارزیابی کرده اند. دانش آموختگان هر دو گروه ملاک های کارآیی دوره و آثار علمی و پژوهشی را نسبتا مطلوب ارزیابی کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254112 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.