بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتلا به دیابت بارداری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آدیپونکتین یک آدیپوکین بافت چربی است که با چاقی و مقاومت به انسولین مرتبط است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در دیابت بارداری و بررسی ارتباط آن با شاخص های مقاومت به انسولین می باشد.
مواد و روش ها
سطح سرمی آدیپونکتین، قند خون ناشتا (FBS)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و مجموعه لیپیدی خون در اواخر دوران بارداری 136 زن باردار شامل 66 نفر با دیابت بارداری و 70 نفر بدون دیابت بارداری اندازه گیری شد. همبستگی آدیپونکتین با مقاومت به انسولین با شاخص HOMA–IR و QUICKI مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
اختلاف آماری معنی داری در قند خون ناشتا (FBS)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و مقاومت به انسولین با شاخص HOMA–IR بین گروه های مورد مطالعه مشاهده شد. اختلاف آماری معنی داری در سطح سرمی آدیپونکتین بین گروه دیابت بارداری و گروه کنترل مشاهده نشد. با این وجود زنان دیابتی با سن بالای 30 سالگی دارای سطح سرمی آدیپونکتین کمتری نسبت به گروه کنترل بودند. همبستگی منفی معنی دار بین سطح سرمی آدیپونکتین با شاخص مقاومت به انسولین (HOMA–IR) و همبستگی مثبت معنی دار با شاخص حساسیت به انسولین (QUICKI) در گروه دیابتی مشاهده شد.
نتیجه گیری
سطح سرمی آدیپونکتین در زنان با سنین بالای دیابتی کاهش می یابد. کاهش سطح سرمی ادیپونکتین با ایجاد مقاومت به انسولین همبستگی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
312 -317
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254383 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.