بررسی اثر سیر خام و سیر پخته بر تغییرات هیستوپاتولوژیک وهیستومورفومتریک بیضه و اپی دیدیم و اثر بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اسپرماتوژنز روندی است که طی آن سلول های جنسی نر تولید می شوند و اختلال در هر یک از مراحل آن، می تواند باعث ناباروری شود. در پژوهش حاضر اثر تجویز خوراکی سیر به دو صورت خام و پخته بر بافت بیضه و اپیدیدیم و فرآیند اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها
تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در 5 گروه شامل 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 1 و 2 به ترتیب روزانه غذای پلت محتوی 5% و %15سیر خام، گروه تجربی 3 و 4 به ترتیب روزانه غذای پلت محتوی 5% و 15% سیر پخته به صورت خوراکی دریافت نمودند. گروه کنترل نیز روزانه به مدت یک ماه غذای پلت استاندارد دریافت نمودند. در پایان، بیضه ها و اپی دیدیم مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Duncan-test تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
این مطالعه نشان داد که میزان تکثیر سلول های جنسی در گروهی که غذای محتوی %15 سیر پخته مصرف کردند، در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری داشته است (5%≥P) و این میزان در گروهی که از غذای محتوی %15 و %5 سیر خام تغذیه شدند، کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.
نتیجه گیری
تجویز سیر پخته ضمن تاثیرگذاری بر تکثیر سلول های جنسی در توبول بیضه و اپی دیدیم، روند اسپرماتوژنز را نسبت به گروه کنترل سرعت می بخشد. تجویز سیر خام دارای اثرات مخرب روی بافت بیضه و فرایند اسپرماتوژنز در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل است.
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -379
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254396 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.