بررسی تاثیر مداخلات بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال های 90-89

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کیفیت خدمت به جنبه های غیر بالینی مراقبت سلامت اشاره دارد که به سبب تاثیر بسزا بر بهبود نتایج درمانی و افزایش رضایت مشتریان، پژوهش حاضر بدنبال بررسی میزان کیفیت خدمت و متعاقبا انجام مداخلات مناسب در این رابطه در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مداخله ای می باشد که در طی 15 ماه انجام گرفت. داده ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تایید شده بود از 324 نفر از بیماران و همراهان مراجعه کننده با روش مصاحبه در دو مرحله قبل و بعد از انجام مداخله جمع آوری شد. پرسشنامه شامل 7 سوال در مورد اطلاعات دموگرافیک و 38 سوال در مورد 12 بعد کیفیت خدمت بود. داده ها با استفاده از SPSS 16 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج برای متغیرهای کمی بصورت میانگین (انحراف معیار) و برای متغیرهای کیفی بصورت فراوانی (درصد) گزارش شدند.
نتایج
در تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های حاصل از مرحله قبل از مداخله، در 6 بعد از کیفیت خدمت یعنی انتخاب ارائه کننده خدمت، اختیار، احترام، ایمنی، پیشگیری و دسترسی و کیفیت خدمت نامطلوب ارزیابی شد که با اجرای مداخلات طراحی شده تمامی جنبه ها بهبود یافته و نمره کل کیفیت خدمت به طرز معنی داری از 58/8 به 83/9 ارتقاء یافت P<0.001)).
نتیجه گیری
نتایج بدست آمده گویای آن است که می توان با تحلیل درست مشکلات، اولویت بندی آنها و ارائه راهکارهای کاربردی در جهت بهبود خدمات گام برداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
348 -354
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254399 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.