بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آپاندیسیت، شایع ترین علت شکم حاد در دنیا و درد پس از عمل آن، همانند سایر اعمال جراحی، یکی از شایع ترین مشکلات آن می باشد. امروزه، برای کاهش عوارض دارویی گرایش زیادی به سمت روش های غیردارویی و طب مکمل پیدا شده است. «رفلکسولوژی»، یکی از این درمان ها بوده که با اعمال فشار بر روی مناطق مشخص در کف دست، پا و گوش می تواند استرس و درد را در نقاط خاصی از بدن کاهش دهد. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر این ماساژ بر کاهش درد پس از عمل جراحی آپاندکتومی می باشد.
مواد و روش ها
این کارآزمایی بالینی در سال 1392 در بخش اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد انجام شده و در آن، میزان درد 105 بیمار، قبل، بلافاصله، یک ساعت، شش ساعت و 24 ساعت بعد مداخله، در سه گروه مداخله، پلاسبو و شاهد با هم مقایسه گردیده است. بیماران در هر سه گروه، بر اساس نیاز، مسکن دریافت می کرده اند. درگروه آزمون، پای راست در ناحیه ای مشخص، به مدت ده دقیقه، و بر روی نقطه شن من گوش به مدت یک دقیقه، فشار داده شده است. این فشار در بیماران گروه پلاسبو، بر روی پشت پای چپ و لاله گوش راست اعمال گردیده است. بیماران گروه شاهد نیز، تنها مراقبت های روتین را دریافت نموده اند. نتایج در سطح اطمینان 95% مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 21 صورت پذیرفته است.
یافته ها
میانگین میزان درد در ابتدای مطالعه در گروه های مختلف بر اساس آزمون آماری آنالیز واریانس داده های تکرارپذیر، تفاوت آماری معنی داری نداشته (439/0p=)، اما اختلاف میزان درد بین گروه مداخله با سایر گروه ها بعد ماساژ درمانی، معنی دار بوده است)001/0p ≤).
نتیجه گیری
«رفلکسولوژی»، پس از عمل جراحی آپاندیس، برکاهش درد موثراست. لذا به پرستاران پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش درمانی جهت کاهش درد در این بیماران استفاده کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
696 -705
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254610 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.