بررسی انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پرستاران نقش تعیین کننده ای در تحول و پیشرفت امور مراقبتی و درمانی دارند. توجه به نیروهای انگیزشی پرستاران از مهمترین وظایف یک مدیر پرستاری است. این مطالعه با هدف بررسی انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند در سال 1392 انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 117 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ که شامل سی گویه و 11 مولفه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت است، جمع آوری شد که روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات قبلی تایید شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش16 و آزمونهای آماری Independent T Test و ANOVA در سطح معناداری 05/0 > p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

در این مطالعه نمره کلی انگیزش شغلی پرستاران در حد متوسط با میانگین(5/0 ± 9/2) بود. عوامل انگیزشی درونی نسبت به عوامل بهداشتی بیرونی اهمیت بیشتری در ایجاد انگیزش شغلی داشتند. بیشترین و کمترین اهمیت در میان مولفه های عوامل انگیزشی، به ترتیب ماهیت کار(8/0 ± 8/3) و شناسایی (9/0 ± 3/2) و در میان مولفه های عوامل بهداشتی، ارتباط با همکار (7/0 ± 8/3) و امنیت شغلی (8/0 ± 8/1) گزارش شد. میانگین انگیزش کل بر حسب مشخصات دموگرافیک تفاوت آماری معنی داری نداشت.

نتیجه گیری

با توجه به انگیزش شغلی پرستاران و اهمیت بیشتر عوامل انگیزشی درونی، پیشنهاد می شود مدیران پرستاری به عواملی همچون: قدردانی از پرسنل، مشکلات اقتصادی، امنیت و شرایط کاری پرستاران توجه بیشتری نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
296 -304
لینک کوتاه:
magiran.com/p1254950 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.