اثر سلول بنیادی مزانشیمی رت و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر عملکرد نوتروفیل خون محیطی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سلول های مزانشیمی جمعیتی از سلول های بنیادی بالغان می باشند که منبع مناسبی برای اهداف درمانی به شمار می روند. هدف این مطالعه بررسی اثر سلول مزانشیمال رت و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر عملکرد نوتروفیل خون محیطی بود.
روش بررسی
این مطالعه تجربی بر روی سلول مزانشیمی رت انجام شد. سلول مزانشیمال از مغز استخوان فمور و تیبا رت 86 هفته استحصال، و در محیط کشت DMEM کشت داده شد. پس از بلوغ، سلول مزانشیمال و مایع رویی آن در نسبت های 1:4، 1:2 و3:4 با نوتروفیل خون محیطی مجاور شده و سپس عملکرد فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل با فاگوسیتوز مخمر و آزمایش احیای نیتروبلوتترازولیوم مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با آزمون های آماری تی، آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند(05/0p˂).
یافته ها
میزان فاگوسیتوز در نوتروفیل مجاور شده با سلول مزانشیم نسبت به گروه کنترل کاهش داشت، اما این کاهش معنی دار نبود(05/0˂p). میزان فاگوسیتوز در گروه تیمار با مایع رویی سلول نسبت به گروه کنترل در هر سه نسبت 1:4، 1:2، 3:4 افزایش داشت که این افزایش در مورد هر سه نسبت معنی دار بود(05/0 >p). میزان انفجار تنفسی در نوتروفیل تیمار شده با سلول مزانشیم، به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. انفجار تنفسی در گروه های تیمار با مایع رویی سلول افزایش داشت که این تاثیر فقط در مورد نسبت 1:2 معنی دار بود و در دو نسبت دیگر این اختلاف معنی دار نبود(05/0p˂).
نتیجه گیری
برهمکنش سلول مزانشیمال با سلول نوتروفیل می تواند از نظر استراتژی های درمانی در بیماری های مرتبط با عملکرد نوتروفیل و پاسخ فیزیولوژیک و حتی پاتولوژیک در سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی قابل توجه باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1255024 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.