اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی

پیام:
چکیده:
حسگر زیستی حساس گلوتامات با استفاده از گلوتامات دهیدروژناز/ نانولوله های کربنی عمودی ساخته شد. نانولوله های کربنی بر روی ویفر سیلیکن با استفاده از روش نشست بخار در پلاسما رشد داده شد. گلوتامات دهیدروژناز به روش کووالانسی روی نوک نانولوله ها تثبیت شد. کارایی حسگر زیستی با استفاده از روش های ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالسی تفاضلی بررسی شد. منحنی واسنجی در بازه ی وسیع 1/0-500 میکرومولار رسم شد. حسگر زیستی بدون استفاده از واسطه حد تشخیص 57 نانومولار دارد و حساسیت آن در بازه ی 1/0- 20 میکرومولار، 2mAm/Mcm 976/0 و در بازه ی 20-300 میکرومولار، mAm/Mcm 182/0 است. اثر بقیه مواد زیستی بر روی رفتار ولتامتر حسگر زیستی و همچنین پایداری پاسخ ها بررسی شد. نتیجه ها نشان داد که این حسگر زیستی حتی بدون استفاده از واسطه با حساسیت بالا می تواند گلوتامات را اندازه گیری کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1255944 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.