کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری

پیام:
چکیده:
زمینه

آلکیل بنزن سولفونات خطی از دسته شوینده های آنیونی است که به میزان زیادی در کشورهای مختلف تولید و از طریق شبکه های فاضلاب به محیط زیست طبیعی راه پیدا می کند. تصفیه خانه های فاضلاب نقش موثری در حذف این آلاینده بر عهده دارند. هدف از این مطالعه تعیین کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهر کرمانشاه است.

روش ها

این مطالعه توصیفی تحلیلی به مدت 10 ماه روی فاضلاب شهر کرمانشاه انجام شد. به منظور تعیین کارایی فرآیند لجن فعال از بخش های ورودی، تعداد 60 نمونه فاضلاب بعد از ته نشینی اولیه و خروجی تصفیه خانه برداشت شد و میزان آلکیل بنزن سولفونات خطی سنجش گردید. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایش ها براساس رهنمودهای کتاب استاندارد متد صورت گرفت.

یافته ها

میانگین حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی در فصل زمستان و فصول گرم به ترتیب برابر با 8/90 و 5/96 درصد به دست آمد و میانگین کلی حذف آن ها برابر با 6/3±9/93 درصد بود. همچنین میزان حذف COD و TSS در فصل زمستان به ترتیب 3/88 و 3/72 درصد بود. این مقادیر در فصل تابستان به ترتیب برابر با 9/86 و 3/83 درصد به دست آمد.

نتیجه گیری

فرآیند لجن فعال متعارف نقش موثری در حذف غلظت آلکیل بنزن سولفونات خطی دارد و غلظت آن در خروجی سیستم در فصول گرم کم تر از میزان استاندارد زیست محیطی جهت تخلیه به آب های سطحی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1256018 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!