بررسی تاثیر عمقاستخر و جنس شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی دراستخر شنای ازن زنی شده

چکیده:
مقدمه
کاربرد ازن دراستخرهای شنا در ایران رو به افزایش است. هدف این مطالعه توصیفی – مقطعی، تعیین کارآیی ازناسیون و تاثیر عمقاستخر و جنس شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی بوده است.
روش بررسی
در این پژوهش مجموع کلیفرم، اشرشیاکلی، باکتریهای هترتروف، استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرارگرفتند. نمونه برداری در دو نوبت آقایان و بانوان و از هر سه منطقه کم عمق، متوسط و عمیق و در زمان حضور پرتعداد شناگران انجام شده است.
یافته ها
براساس نتایج، تعداد باکتریهای هترتروف، اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا همواره بیش از حد مجاز بوده است. آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس در تمام نمونه های بخش آقایان کمتر از حد استاندارد و در10 درصد از نمونه های بخش بانوان بیش از حد مجاز و آلودگی به استرپتوکوک مدفوعی در تمام نمونه ها کمتر از حد مجاز بوده است.
نتیجه گیری
در بسیاری از موارد، تعداد شاخصها از حد استاندارد بیشتر بوده است که می تواند ناشی از عواملی همچون عدم کفایت غلظت ازن زنی و یا نامناسب بودن نقاط ازن زنی باشد. همچنین در اغلب موارد، میانگین آلودگی میکروبی در نوبت بانوان بیش از نوبت آقایان بوده است که اگر چه اختلاف بین آنها در حد 05/0= α معنی دار نبوده است اما لزوم توجه بیشتر بهاستخرهای شنا در نوبت بانوان را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
190 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p1258982 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!