رابطه بین هوش عاطفی و نوآوری کارکنان بیمارستان شهیدصدوقی یزد

پیام:
چکیده:
مقدمه
هوش عاطفی به عنوان یکی از عواملی است که کارایی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از عواملی است که نوآوری فرد را در سازمان به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش عاطفی و نوآوری بین کارکنان و پرسنل بیمارستان صدوقی یزد انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. نمونه این پژوهش 291 نفر از کارکنان که به صورت تصادفی طبقه بندی شده (سهمیه ای) انتخاب شده اند. اطلاعات لازم برای آزمودن فرضیه ها از طریق دو پرسشنامه بسته هوش عاطفی و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری به دست آمده است. مقدار ضریب پایایی هوش عاطفی و نوآوری 86/0به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده های گردآوری شده، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها
ضریب همبستگی بین هوش عاطفی و نوآوری 675/0، بین خودآگاهی و نوآوری 538/0، بین خود مدیریتی و نوآوری 526/0، بین آگاهی اجتماعی و نوآوری 615/0، مدیریت رابطه و نوآوری 632/0 بدست آمد، که نشان دهنده ی آن است که رابطه ی مثبت و معناداری بین هوش عاطفی و نوآوری کارکنان وجود دارد.
نتیجه گیری
با توجه به این که بین هوش عاطفی با نوآوری کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد، می توان از ارتباط بین آنها، در زمینه افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان و ایجاد خلاقیت در بین کارکنان استفاده نمود، و با اکتسابی بودن هوش عاطفی، می توان با پرورش و ارتقای هوش عاطفی، کارآفرینی و نوآوری را در بین کارکنان تقویت و افزایش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1259119 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!