مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش های بالینی (Demonstration) در میزان نیل به اهداف آموزشی ترمیم دندان با پست برای دانشجویان دندانپزشکی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
امروزه در امر تدریس ابزارهای مختلفی مانند تصاویر، نوارهای شنیداری و ویدیوئی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش بالینی در میزان نیل به اهداف آموزشی رشته ترمیمی برای دانشجویان دندانپزشکی بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه مداخله ای 70 نفر از دانشجویان سال 5 دانشکده دندانپزشکی مشهد شرکت کردند. دانشجویان به دو گروه تقسیم شدند. نمایش بالینی یک فرایند درمانی برای یک گروه و فیلم آموزشی همان فرایند بالینی برای گروه دیگر به نمایش درآمد. دانشجویان هر دو گروه در یک آزمون شرکت کردند. همچنین نظرات دانشجویان توسط پرسشنامه جمع آوری شد. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS و توسط آزمون t-student و کای دو انجام گرفت.
یافته ها
یافته های تحقیق نشان داد که میانگین نمره افرادی که فیلم آموزشی را مشاهده کردند بیشتر از افرادی بود که آن را از طریق نمایش بالینی دیدند و اختلاف معنی داری در این زمینه بین دو گروه مشاهده شد (008/0 P=). با در نظر گرفتن عدد 7 به عنوان نمره قابل قبول، 44 نفر از کل دانشجویان نمره 7 یا بالای 7 کسب کردند که 16 نفر مربوط به گروه نمایش بالینی و 28 نفر مربوط به گروه فیلم آموزشی بودند. از این جهت اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (003/0 P=). بیشتر دانشجویان دیدن فیلم های آموزشی را به جلسات شلوغ نمایش بالینی ترجیح دادند.
نتیجه گیری
استفاده از فیلم آموزشی منجر به کسب نمره آزمون بالاتر در مقایسه با نمایش بالینی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1259468 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.