بررسی تاثیر سه تکنیک نوردهی و چرخه بارگذاری بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاسV

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
روش های متعددی برای مقابله با انقباض ناشی از پلیمریزاسیون وجود دارند. یکی از این روش ها اصلاح روش نوردهی و پلیمریزاسیون با دستگاه جدید نوری است که موثرتر، قابل حمل تر و بادوام تر بوده، گرمای کمتری تولید نماید. هدف از این مطالعه ارزیابی ریزنشت لبه ای ترمیم های کامپوزیت رزینی کلاس V با سه روش نوردهی و چرخه های مکانیکی بود.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی آزمایشگاهی حاضر حفرات کلاس V به ابعاد 5/1×3 ×2 میلی متر در سطح باکال و لینگوال در محل 5/1 میلی متر بالای CEJ و 5/1 میلی متر زیر CEJ در 90 سطح دندان پرمولر کشیده شده انسانی آماده شدند. نمونه های مورد نیاز به کمک روش نمونه گیری آسان و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به 9 گروه آزمایشی 10تایی به منظور تعدیل اثر مخدوش کننده ها تقسیم شدند و با کامپوزیت رزینی Packable به همراه ادهزیو Tetric N-Bond و سه روش پلی مریزاسیون] (30 ثانیه و mw/cm2 680 Conventional)، (20 ثانیه و mw/cm2 680 +10 ثانیه نوردهی و mw/cm2 380 Soft start)(30 ثانیه و 1 ثانیه فاصله+ 1 ثانیه نوردهی mw/cm2 680 Pulse) [ترمیم شدند. سپس دندان ها تحت چرخه های مکانیکی 0 و 500000 و 1000000 قرار گرفتند و بعد به مدت 24 ساعت در محلول فوشین 2 درصد غوطه ور شدند. سپس دندان ها از وسط ترمیم از بعد باکولینگوال برش داده شده، میزان ریزنشت زیر استریومیکروسکوپ (Stenc-SvII-Zeiss Germany) با بزگنمایی X 40 بررسی شد. داده های به دست آمده با آزمون Kruskal-wallis و آزمون Mann-Whitney تحت آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها
علیرغم تفاوت ساختاری لبه مینائی وعاجی در میزان ریزنشت تفاوت آماری معنی داری در ریزنشت لبه مینایی (دیواره اکلوزال) (05/0 P>) و لبه عاجی (دیواره جینجیوال)(05/0 P>) بین روش های پلیمریزاسیون و چرخه های مکانیکی مورد بررسی مشاهده نشد.
نتیجه گیری
میزان ریزنشت لبه ای در روش نوردهی Soft Start در مقایسه با روش های Conventional و Pulse در ترمیم های کامپوزیت کلاس V تفاوت چشمگیری نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1259472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.