ارزیابی کلینیکال، هیستولوژیک و هیستومورفومتریک Bone Strip Allograft به همراه غشاء قابل جذب در بازسازی افقی ریج آلوئولار: یک مطالعه مقدماتی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
یکی از گزینه های درمانی جهت درمان موفق ایمپلنت در شرایط عدم وجود حجم کافی از ریج، بازسازی ریج آلوئولار می باشد، که برقراری آن از طریق کاربرد مواد پیوند استخوان امکان پذیر است. از سوی دیگر، CenoBone به عنوان یک بیوایمپلنت استخوانی با منشاء آلوگرافت توسط شرکت همانندساز بافت کیش تولید شده است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نتایج بالینی، هیستولوژیک و هیستومورفومتریک Bone Strip Allograft (CenoBone) در بازسازی افقی ریج آلوئولار انجام شد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی نیمه تجربی، 7 ناحیه نیازمند بازسازی افقی و متعاقب آن دریافت ایمپلنت در فک بالا با روش نمونه گیری مستمر و غیرتصادفی انتخاب شدند. جراحی ها صرفا در سمت باکال ریج بی دندانی انجام شد که بدین منظور، پس از دکورتیکه کردن استخوان باکال، ماده پیوندی CenoBone به کمک پیچ تیتانیومی ثابت، با ممبران جذبی CenoMembrane پوشانده و ناحیه بخیه گردید. حین مرحله اول جراحی و 6 ماه بعد در جراحی مرحله دوم جهت جایگذاری ایمپلنت، عرض باکولینگوالی ریج اندازه گیری شد. همچنین با برداشت Core-Biopsy ضخامت ترابکول ها، درصد استخوان سازی، درصد بیوماتریال باقی مانده، درجات التهاب، واکنش جسم خارجی، vitality، نحوه تماس بیوماتریال-استخوان و تعداد عروق خونی بر اساس مشاهدات هیستولوژیک و هیستومورفومتریک از اسلایدهای میکروسکوپی به دست آمد. مقادیر کلینیکال ریج در جراحی های مرحله اول و دوم با آزمون Wilcoxon Signed Ranks تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
میانگین عرض کلینیکی در جراحی مرحله اول در فاصله 2 میلی متری از کرست ریج (72/0 ±) 49/2 میلی متر و در مرحله دوم برابر (75/0 ±) 79/4 میلی متر بود. همچنین مقادیر عرض کلینیکی در جراحی مرحله اول در 5 میلی متری کرست ریج معادل (57/0 ±) 6/3 میلی متر و در مرحله دوم (13/1 ±) 3/6 میلی متر برآورد گردید. در هر دو فاصله کاربرد ماده پیوندی CenoBone باعث افزایش معنی دار عرض کلینیکی ریج طی جراحی دوم شده بود (هر دو: 05/0 p<). همچنین التهاب در اکثر نمونه ها (7/85%) از نوع grade 1 بوده، موردی از واکنش جسم خارجی در نمونه ها دیده نشده، استخوان در تمام نمونه ها vital بود. میانگین ضخامت ترابکول ها معادل (74/38 ±)96/87 میکرون، درصد استخوان سازی برابر (42/26% ±)43/58% و درصد بیوماتریال باق مانده نیز برابر (44/2% ±)07/4% بوده است.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه مقدماتی نشانگر آن است که استفاده از ماده پیوندی CenoBone می تواند باعث تحریک استخوان سازی و افزایش قابل توجه عرض کلینیکال در فواصل 2 و 5 میلی متری از کرست ریج برای درمان های ایمپلنت گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1259474 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.