ارزیابی نیم رخ بافت نرم صورت و موقعیت قدامی خلفی لب ها در نمونه های ایرانی و مقایسه آن با نمونه های استاندارد اروپایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
از آنجا که طرح درمان های ارتودنسی و ارتودنسی- جراحی در مورد هر نژادی باید بر اساس خصوصیات بافت نرم صورت همان گروه و نژاد ارائه شود، امروزه در بسیاری ازکشورها آنالیز بافت نرم صورت تهیه شده است. در مورد نژاد ایرانی هم تعدادی تحقیق و بررسی انجام گرفته اما بنظرمی رسد به تحقیق بیشتری در این زمینه نیاز وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه تعیین مقادیر میانگین نرمال نیم رخ بافت نرم ناحیه میانی صورت و بررسی موقعیت قدامی خلفی لب بالا و لب پایین در بالغین زن و مرد ایرانی ساکن در منطقه جنوب غرب ایران با استفاده از 3 پارامتر زاویه ای و 2 پارامتر خطی و مقایسه آنها با جداول استاندارد و سایر مطالعات مشابه در این زمینه بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی تحلیلی پس از معاینه و بررسی 180 دانشجوی دندانپزشکی، تعداد 70 فرد بالغ ایرانی(شامل 35 زن و 35 مرد) که دارای اکلوژن نرمال بوده، در فاصله سنی 21 تا 29 سال با میانگین سنی 5/24 سال بودند، انتخاب شدند. پس از ارائه توضیحات لازم در مورد اهداف تحقیق و اخذ رضایت نامه از این افراد، رادیوگرافی های لترال سفالومتری در موقعیت طبیعی سر(NHP) با نگاه کردن به تصویر چشمان خود در آیینه مقابلشان از آنها تهیه شد. تمامی رادیوگرافی ها بر طبق آنالیز زیبایی ریکتز (E-LINE) و توئیدمریفیلد (Z-Angle) و هالداوی (H-Angle) مورد تجزیه تحلیل قرارگرفتند.
یافته ها
بررسی رادیوگرافی ها نشان داد که تمامی نمونه های ایرانی تفاوت چشمگیری با مقادیر استاندارد آنالیز زیبایی ریکتز، توئید-مریفیلد و هالداوی داشتند و بین دو جنس زن و مرد نیز تفاوتی مشاهده نشد. در آنالیز ریکتز لب بالا با 001/0 P< و لب پایین 01/0 P< عقب تر از E-Line قرار داشت. نمونه های مزالعه حاضر نسبت به نمونه های استاندارد اروپایی لب های خلفی تری نسبت به این خط داشتند. در آنالیز توئید- مریفیلد نیز زاویه Z-angle در نمونه های ایرانی با 001/0 P< تفاوت چشمیگری با مقادیر استاندارد داشت و کاهش این زاویه نسبت به مقادیر استاندارد مشاهده شد. درمورد آنالیز هالداوی نیز کاهش زاویه H-Angle درنمونه های ایرانی مشاهده شد(001/0 P<).
نتیجه گیری
بالغین ایرانی در هر دو جنس دارای لب هایی با موقعیت خلفی تر و صورت های محدب تر نسبت به نمونه های استاندارد اروپایی بر اساس آنالیز زیبایی ریکتز، توئید- مریفیلد و آنالیز هالداوی بودند که می تواند ناشی از برجستگی بیشتر بینی و موقعیت عقب تر لب ها و چانه در نمونه های ایرانی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1259476 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.