بررسی مقایسه ای اثر روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم در محیط آزمایشگاه

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
برخی اوقات تعمیر رستوریشن غیرمستقیم روش مناسب تری نسبت به جایگزینی کامل آن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از سایلن در روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم بود.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی- آزمایشگاهی حاضر تعداد 48 مکعب کامپوزیتی غیرمستقیم ساخته و به 4 گروه 12تایی تقسیم شدند. آماده سازی ها شامل (گروه اول: سندبلاست با ذرات اکسید آلومینیوم 50 میکرونی، گروه دوم: سندبلاست و سایلن، گروه سوم: اچینگ با اسید هیدروفلوریک 5/9%، گروه چهارم: اسید هیدروفلوریک 5/9% وسایلن) بود. 500 سیکل حرارتی قبل از پروسه ترمیم اجرا و آماده سازی های سطحی((SB،SB+sil،HF،HF+sil انجام شدند. پس از استفاده از ادهزیو سینگل باند در تمام گروه ها، نمونه ها توسط کامپوزیت مستقیم ترمیم شده، مدت 24 ساعت در دستگاه انکوباتور نگهداری شدند. نمونه ها توسط دستگاه اینسترون شکسته شدند و استحکام باند برشی نمونه ها اندازه گیری گردید. داده ها به مگاپاسکال تبدیل شدند. اطلاعات بدست آمده توسط آنالیز واریانس دو طرفه ارزیابی شدند.
یافته ها
بیشترین استحکام باند برشی در گروه اول با میانگین MPa 85/13 و انحراف معیار 75/2 بدست آمد و کمترین استحکام باند در گروه دوم با میانگین Mpa 43/8 و انحراف معیار 35/1 بود.
نتیجه گیری
طبق نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر آماده سازی توسط سندبلاست اثرات بهتری نسبت به اچینگ با HF داشته، کاربرد سایلن در افزایش استحکام باند موثر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1259478 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.