جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان های شهدا و لبافی نژاد تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infection) شایع ترین نوع عفونت بیمارستانی می باشد. Pseudomonas aeruginosa از علل مهم ایجاد عفونت های بیمارستانی است و مقاومت آنتی بیوتیکی در آن می تواند درمان بیماران را با مشکل مواجه نماید. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی P. aeruginosa ایجاد کننده ی عفونت مجاری ادراری در بیماران سوندگذاری شده، تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و مشخص نمودن الگوی ژنومی این باکتری انجام شد.

روش ها

نمونه های ادراری با استفاده از سرنگ استریل از سوند افراد سوندگذاری شده از 2 بیمارستان در تهران در یک مطالعه ی مقطعی از آذر 1386 تا مرداد 1387 جمع آوری گردید. سپس نمونه ها با روش لوپ استاندارد کشت داده شدند و در صورت وجود CFU/ml 105 باکتری، کشت مثبت در نظر گرفته شد. تشخیص باکتری ها با استفاده از روش های بیوشیمیایی انجام گرفت و با استفاده از دستورالعمل (Clinical and laboratory standards institute) CLSI مقاومت سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف تعیین شد. در مرحله ی بعد، سویه ها از لحاظ ژنتیکی با استفاده از روش PFGE (Pulsed- field gel electrophoresis) مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته ها

در این مطالعه، 116 نمونه به لحاظ کشت باکتریایی مثبت بودند. سودوموناس آئروجینوزا 3/10 درصد نمونه ها را شامل شد. از لحاظ مقاومت آنتی بیوتیکی، بیشترین مقاومت نسبت به کاربنی سیلین (100 درصد)، سفوتوکسیم (75 درصد) و کوتریموکسازول (7/66 درصد) مشاهده شد. به لحاظ ژنوتیپی سویه ها در هفت تایپ قرار گرفتند.

نتیجه گیری

این بررسی مشخص نمود که سویه های جدا شده نسبت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها حساسیت داشتند. همچنین سویه های مشترک درون بیمارستانی و بین بیمارستانی، منجر به ایجاد عفونت مجاری ادراری در افراد بستری شده اند.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1260245 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.