اثر روش های مختلف بسته بندی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق به منظور بررسی اثر بسته بندی های مختلف بر میزان اسانس، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان ترکیب های فنلی، فلاونوئید کل، فلاون و فلاونول، بار میکروبی و رنگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی شامل 9 تیمار با سه تکرار انجام شد. تیمارهای بسته بندی شامل: P1: تیمار شاهد (فاقد بسته بندی خاص)، P2: پاکت های پلی اتیلنی با ترکیب گازی هوای معمولی در معرض نور، P3: پاکت های پلی اتیلن- پلی آمید با ترکیب گازی هوای معمولی در معرض نور، P4: پاکت های پلی اتیلن- پلی آمید با ترکیب گازی هوای معمولی در تاریکی، P5: پاکت های پلی اتیلن- پلی آمید با ترکیب گازی 5% O2 و 95% N2 در معرض نور، P6: پاکت های پلی اتیلن- پلی آمید با ترکیب گازی 5% O2 و 95% N2 در تاریکی، P7: پاکت های پلی اتیلن- پلی آمید تحت خلا در معرض نور، P8: پاکت های پلی اتیلن- پلی آمید تحت خلا در تاریکی و P9: نمونه گیاهی خشک شده قبل از بسته بندی بود. بسته های مذکور به مدت 3 ماه در دمای اتاق نگهداری شدند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر معنی دار تیمارها بر برخی فاکتورهای اندازه گیری شده بود. بالاترین میزان اسانس (درصد حجمی به وزنی) مربوط به نمونه قبل از بسته بندی و تیمار پاکت های پلی اتیلن- پلی آمید تحت خلا در تاریکی بود (به ترتیب 73/0% و 72/0%). کمترین میزان اسانس مربوط به تیمار شاهد (بدون بسته بندی) و تیمارهای P2 و P5 به ترتیب با 28/0%، 37/0% و 39/0% بود. از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی، تیمارهای قبل از بسته بندی، P1 و P5 دارای بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانتی بودند در حالی که تیمارهای P2 و P4 دارای کمترین میزان بودند. بیشترین (8/188) و کمترین (8/72) میزان ترکیب های فنلی به ترتیب در تیمارهای قبل از بسته بندی و P2 بدست آمد. بیشترین (6/78 میلی گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک نمونه) و کمترین (1/14) میزان ترکیب های فلاونوئیدی به ترتیب در تیمارهای P9 و P7 بدست آمد. از نظر آلودگی قارچی بالاترین میزان (Cfu103 × 4) مربوط به نمونه قبل از بسته بندی بود و بقیه تیمارها از این نظر در یک گروه قرار داشتند.
زبان:
فارسی
صفحه:
142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1261402 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!