شناسایی و بررسی مقایسه ای عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در استان ایلام

پیام:
چکیده:
نمونه هایی از برگ و سرشاخه های لیموترش، با علائم بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در بهار و تابستان 1391، از استان ایلام جمع آوری گردید. باکتری عامل بیماری با روش های متداول از بافت آلوده جداسازی و بر اساس ویژگی های فنوتیپی و طیف سنجی رنگدانه زرد مورد شناسایی ابتدایی قرار گرفت. بیماری زایی جدایه ها روی برگ های لیموترش و گریپ فورت در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای اثبات گردید. نتایج شناسایی بیماری گر براساس بررسی های فنوتیپی و ژنوتیپی با کاربرد چهار جفت آغازگر اختصاصی نشان داد که جدایه های مذکور متعلق به زیرگونه Xanthomonas citri subsp. citriمی باشند. نتایج شناسایی اولیه، با توالی یابی ژن نیمه حفاظت شده gyrB در نماینده جدایه ها تائید گردید. انگشت نگاری ژنتیکی و مقایسه الگوی اثر انگشتی DNA استرین های جداشده از استان ایلام با سه جدایه تیپ مرجع و نماینده هایی از جدایه های بیماری گر بدست آمده از استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس نشان دهنده تشابه بین باکتری های عامل شانکر مرکبات در ایران است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1262274 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!