تاثیر مصرف پساب تصفیه شده شهری بر بیماری زایی نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر مصرف پساب تصفیه شده شهری و صنعتی به عنوان آب آبیاری در کشاورزی رواج یافته است. از طرف دیگر نماتدهای انگل گیاهی خصوصا گونه های مختلف نماتد ریشه گرهی خسارت زیادی را به اغلب محصولات کشاورزی وارد می سازند و تلاشهای زیادی برای کنترل آنها صورت می گیرد. به منظور بررسی تاثیر مصرف پساب بر جمعیت و خسارت نماتد ریشه گرهی روی گوجه فرنگی، از غلظت های مختلف پساب (0، 25، 50، 75 و 100% پساب در آب معمولی) برای آبیاری گوجه فرنگی های مایه زنی شده با نماتد، در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه استفاده شد. ارزیابی نتایج سه ماه بعد از مایه زنی با نماتد و با استفاده از شاخص های رشدی و میزان عناصر غذایی در گیاه میزبان، و پارامترهای رشد و نموی نماتد صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده های حاصل، نشان دهنده تاثیر مثبت پساب در افزایش میزان شاخص های رشدی و مقدار عناصر غذایی موجود در گیاه بود، بدین ترتیب که میانگین طول ساقه حدود 62 درصد (از 32 سانتی متر به 50 سانتی متر) و وزن تازه آن 30 درصد (از 28 گرم به 40 گرم) در پساب کامل نسبت به شاهد افزایش یافت. عناصری همچون ازت، فسفر، کلسیم و منیزیم نیز با افزایش غلظت پساب در آب آبیاری افزایش یافتند. با این حال مقادیر مختلف پساب در آب آبیاری اثر کمی روی شاخص های رشد و نموی نماتد داشتند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1262275 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!