شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی انگور در شهرستان دنا

پیام:
چکیده:
به منظور شناسایی فون نماتد های انگل گیاهی انگور در شهرستان دنا، طی سال 1390 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه از مناطق مختلف شهرستان جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شستشوی خاک و ریشه ها، استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن ها به گلیسیرین با استفاده از روش دگریسه انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس اسلاید های میکروسکوپی دائمی تهیه شد. پس از مشاهدات میکروسکوپی، اندازه گیری های لازم و رسم تصاویر مورد نیاز، با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر اقدام به شناسایی گونه های استخراج شده، گردید. با بررسی های ریخت سنجی و ریخت شناسی، گونه هایAphelenchus avenae، Boleodorus thylactus، Helicotylenchus macronatus، Mesocriconema antipolitanum، M. xenoplax، Pratylenchus andinus، Psilenchus hilarulus و Seinura prosperaشناسایی گردیدند. گونه P. andinus برای اولین بار از ایران و گونه های B. thylactus، H. macronatus، M. antipolitanum، M. xenoplax وS. prospera برای اولین بار از استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش می شوند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1262276 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!