بررسی پراکنش، فراوانی و اهمیت نسبی قارچ های بیماریزای طوقه و ریشه ماش در استان خوزستان

چکیده:
گیاه ماش با نام علمی (Vigna radiata (Wilczek به دلیل دارا بودن پروتئین بالا، دوره کشت کوتاه و گرمادوست بودن از حبوبات مهم کشت شده در مناطق گرم و نیمه گرم جهان می باشد. در ایران این محصول در سطح وسیعی در خوزستان کشت شده و در مقایسه با سایر استان ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. از بیماری های مهم این گیاه بیماری های قارچی طوقه و ریشه است که در سراسر دنیا دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق به بررسی و شناخت بیماری های طوقه و ریشه ماش در استان خوزستان پرداخته شد و اهمیت، فراوانی و پراکنش این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در تابستان و پائیز سال 1389 و 1390 از مناطق عمده ماش کاری استان خوزستان شامل ملاثانی، دزفول، شوشتر، آبید، گتوند، رامهرمز و سوسنگرد 78 نمونه جمع آوری شد و از نمونه های جمع آوری شده قارچ هایFusariun solani، Rhizoctonia solani و Macrophomina phaseolina جداسازی گردید. قارچ های فوق در اکثر مناطق استان مشاهده شد. بررسی آماری داده ها حاکی از آن بود که قارچ M. phaseolina با 51/ 70 درصد مهمترین عامل پژمردگی و خشکیدگی این گیاه در استان خوزستان می باشد و قارچ های R. solani با 95/ 17 درصد وF. solani با 54/ 11 درصد در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین مشخص گردید که جدایه های قارچ M. phaseolina جداسازی شده از ماش از نظر حساسیت به کلرات به دو گروه حساس با 3/ 77 درصد و مقاوم با 7 /22 درصد تقسیم می شوند. جدایه های حساس به کلرات دارای فنوتیپ های محدود و پروش بوده و جدایه های مقاوم به کلرات دارای فنوتیپ متراکم بود. بررسی آماری بیماریزایی فنوتیپ های مختلف ماکروفومینا نشان داد که جدایه های مقاوم به کلرات با فنوتیپ متراکم شدیدا بیماریزا بوده و پس از آن جدایه های حساس به کلرات با فنوتیپ پروش قرار داشتند و جدایه های حساس با فنوتیپ محدود از دو گروه دیگر کم آزارتر بودند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1262278 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!