مدل سازی رتبه کاسته جریان های دوفازی غیردائم با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه

پیام:
چکیده:
در این مقاله، مدل سازی رتبه کاسته جریان های دوفازی غیر دائم بر مبنای مدل های دوسیالی و روش تجزیه متعامد بهینه صورت پذیرفته است. مدل دوسیالی چهار معادله ای به عنوان مدل ریاضی جریان دوفازی انتخاب شده است. پس از بیان معادلات حاکم، حل عددی مستقیم مساله با استفاده از روش تجزیه بالادست فرارفت ترکیبی ارائه و سپس، روش تجزیه متعامد بهینه به عنوان ابزاری برای کاهش زمان محاسباتی مسائل گذرا بکار رفته است. در تحقیق حاضر، از یک روش بدون معادله و تصویر گالرکین برای این منظور استفاده شده است. در این روش بردارهای پایه فضای رتبه کاسته از روش تجزیه مقادیر تکین محاسبه می شوند. نتایج به دست آمده برای حل جریان دوفازی برای یک لوله ضربه و همچنین مساله جدایش آب و هوا، نشان می دهد که تکنیک رتبه کاسته بکار رفته ضمن داشتن دقت مناسب می تواند زمان محاسبات را تا حدود 35 درصد کاهش دهد. کاهش زمان مناسبات به شبکه بکار رفته بستگی دارد به گونه ای که کارایی این روش بر روی شبکه های ریز بیشتر از شبکه های درشت است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1262514 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!