موتاسیون نقطه ای در توالی کد کننده ی زیرواحد B توکسین کلرا می تواند سبب افزایش میزان بیان این پروتئین شود

پیام:
چکیده:
سابقه
زیرواحد B کلراتوکسین تاکنون به عنوان ادجوانت و ایمونوژن موثر در مطالعات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، با این وجود میزان CTB نوترکیب تولید شده در سیستم های بیانی مختلف هنوز به سطح قابل قبول و رضایت بخش خود نرسیده است. هدف این مطالعه مقایسه میزان تولید پروتئین ذاتی و موتاسیون یافته rCTB در وکتور pQE می باشد.
مواد و روش ها
قطعه ctxBاز باکتری ویبریوکلرا O1 ATCC 14035 تکثیر گردید و همچنین قطعه ctxB دارای جهش S128T بوسیله PCR تکثیر شد. قطعه تکثیر شده در وکتور pGEM-T کلون و در باکتری E. Coli Top10F در محیط جامد LB حاوی آمپی سیلین کشت داده شد. توالی مربوط به ژن ctxB و ژن موتانت ctxB با تکنیک تعیین توالی مورد تائید قرار گرفتند. پس از تعیین توالی هر دو ژن در وکتور pQE-30 کلون و متعاقبا به باکتری E. coli BL21(DE3) جهت بیان پروتئین نوترکیب ذاتی و جهش یافته CTB انتقال داده شدند.
یافته ها
نتایج حاصل از تکنیک SDS-PAGE نشان داد که شرایط بهینه جهت تولید پروتئین rCTB در هر دو سیستم در زمان 5 ساعت بعد از القای کشت باکتری بدست می آید. تکنیک وسترن بلاتینگ تولید پروتئین rCTB را در هر دو سیستم تائید کرد. میزان تولید rCTB جهش یافته بسیار بیشتر از rCTB دست نخورده بود که این امر می تواند بدلیل جایگزین شدن اسید آمینه ترئونین بجای سرین در جایگاه 128 از توالی اسیدآمینه پروتئین rCTB باشد. علاوه بر این نتایج نشان دادند که rCTB موتانت توانایی ایجاد حالت پنتامر واتصال به ایمونوگلوبولین ضد CT بکار رفته در وسترن بلاتینگ را دارد.
نتیجه گیری
از نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت موتاسیون نقطه ای ایجاد شده در توالی ctxB سبب افزایش میزان بیان پروتئین rCTB شده است که این امر احتمالا بدلیل افزایش میزان انحلال پذیری پروتئین rCTB تولید شده می باشد. در نتیجه این سیستم بیانی می تواند جهت تولید مقادیر بالایی از CTB نوترکیب مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
130 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1264608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.