تعیین و رتبه بندی تهدیدات انسان ساخت عمدی در اجزای اصلی ایستگاه های مترو

چکیده:
ایستگاه های مترو به دلایل مختلفی چون جمعیت پذیری بالا از اهمیت بالایی برخوردارند و همواره در معرض تهدیدات انسان ساخت مختلف قرار دارند. کاهش آسیب پذیری ناشی از این تهدیدها در ایستگاه های مترو همانند هر فضای عمومی دیگری در سایه ی اقدامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران میسر است که شناخت و رتبه بندی تهدیدات، اولین اقدام در این مسیر است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه به استخراج تهدیدات انسان ساخت عمدی حوزه ی ایستگاه های مترو و رتبه بندی آن ها در هر یک از اجزای اصلی این فضاهای عمومی می پردازد. استخراج تهدیدات تخصصی ایستگاه های مترو و تبیین شاخص های رتبه بندی تهدیدات از مهم ترین داده های کیفی است که در تهیه ی پرسشنامه ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها نیز علاوه بر آمارهای کمی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. روایی پرسشنامه ی طراحی شده را متخصصان تایید کردند و پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ، 928/0 به دست آمد که بیانگر صحت بالای نتایج است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از میان نه تهدید پیش روی ایستگاه های مترو، بمب گذاری اصلی ترین تهدید کل این فضا می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به رتبه بندی نه تهدید مذکور در هر یک از جزءهای اصلی ایستگاه مترو اشاره کرد. این رتبه بندی بر اساس چهار شاخص «شدت خسارت»، «توانایی دشمن»، «جذابیت هدف» و «سابقه رخداد تهدید» انجام پذیرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1265473 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.