اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزه ای منطقه ای با استفاده از مدل بهینه سازی تصادفی و یقینی

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف ارائه ی روشی برای ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزه ای در کشورهای لرزه خیز در حال توسعه و اختصاص بودجه ی لازم به این اقدامات و یاری دادن مدیران و تصمیم گیرندگان در این امر انجام شده است. بنابراین یک مدل برنامه ریزی بهینه سازی تصادفی (احتمالی) دو مرحله ای توسعه داده شده است تا منابع اقتصادی اختصاص یافته به راهکارهای کاهش ریسک لرزه ای (مقاوم سازی) و بازسازی پس از زلزله های احتمالی آینده را در سطح منطقه ای بهینه سازد. این مدل پیشنهادی راهبردهای کاهش ریسک های موجود را با هدف کمینه کردن هزینه های مقاوم سازی، بازسازی و ریسک خسارت اقتصادی بیش از حد مجاز مورد جستجو قرار می دهد تا راهکار بهینه را با توجه به محدودیت های موجود پیدا کند. برای نشان دادن قابلیت کاربردی مدل پیشنهادی، نواحی ساختمانی شهر تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابراین داده های ساختمانی ناحیه ی مورد مطالعه، به همراه توابع آسیب پذیری این ساختمان ها و ویژگی های خطر لرزه ای منطقه ای برای ارزیابی احتمالی ریسک منطقه ی مورد مطالعه به کار گرفته شده اند. نتایج تحلیل مدل پیشنهادی به صورت تغییرات هزینه های مقاوم سازی با موقعیت جغرافیایی و بر حسب نوع سازه و سطح طراحی لرزه ای ارائه شده است. برای بررسی مدل پیشنهادی از دیدگاه در نظر گرفتن عدم قطعیت وقوع زلزله ها و همچنین نشان دادن برتری های مدل برنامه ریزی تصادفی نسبت به مدل های بهینه سازی یقینی، مدل یقینی متناظر با مدل تصادفی پیشنهادی، ارائه و تحلیل هایی نیز بر مبنای این مدل انجام شده است. در پایان نتایج این تحلیل ها با نتایج تحلیل مدل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1265474 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.