بررسی مقایسه ای رادیوپاسیته ی دیجیتال سمان های دندانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
رادیوپاسیته یک خاصیت ضروری برای سمانهای دندانپزشکی می باشد. هدف این مطالعه بررسی رادیوپاسیته تعدادی از سمانهای مورد استفاده در پروتزهای دندانی می باشد
موادوروش ها
تعداد پنج نمونه دایره ای شکل به قطر 6 میلی متر و ضخامت 1 میلی متر از نمونه سمانهای Panavia F2.0، Choice2، گلاسیونومرGC، زینک فسفاتHoffmann’s، زینک پلی کربوکسیلاتHoffmann’s، گلاسیونومرآریادنت، زینک فسفات آریادنت و زینک پلی کربوکسیلات آریادنت تهیه شد. رادیواپاسیته هرکدام ازنمونه ها به همراه Stepwedge آلومینیوم ی به وسیله ی رادیوگرافی دیجیتالتی اندازه گیری شد. میانگین رادیوپاسیته اندازه گیری شده در 5 ناحیه منظور شد که بوسلیه نرم افزار DFW و گیرندهPSP محاسبه شد.
یافته ها
بین مقادیر میانگین رادیوپاسیته سمانهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری بدست آمد (001/0 (p≤بیشترین مقدار رادیوپاسیته مربوط به زینک فسفات آریادنت با میانگین و انحراف معیار 55/0±7/7 میلی متر آلومینیوم بدست آمد. همچنین کمترین مقدار میانگین رادیوپاسیته مربوط به سمان گلاس آریادنت با میانگین 31/0±82/0 میلی متر آلومینیوم بدست آمد.
نتیجه گیری
تمام سمانهای مورد مطالعه به جز سمان گلاسیونومر آریادنت مقدار رادیوپاسیته برابر یا بیشتر از استاندارد ISO 4049:2000(E) را از خود نشان دادند و می توان به عنوان سمان قابل قبول در سمان کردن رستوریشنها از آنها استفاده نمود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
28 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1265928 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!