شیوع شاخص توده بدنی غیر طبیعی در نوجوانان شهر سنندج و پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی آن

پیام:
چکیده:
مقدمه
متاسفانه امروزه به دلایل مختلفی شیوع شاخص توده ی بدنی (Body Mass Index: BMI) غیر طبیعی در نوجوانان در حال افزایش می باشد که این مسئله می تواند تاثیر منفی بر سلامت آنان داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت BMI و پیشگویی کننده های فردی – اجتماعی آن در نوجوانان شهر سنندج در سال 1391 انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه روی 1500 نفر از نوجوانان 18- 14 سال (750 پسر و 750 دختر) مشغول به تحصیل در مدارس دولتی و نیمه دولتی و غیرانتفاعی شهرستان سنندج انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع تصادفی بود. از تحلیل رگرسیون لجستیک چند جمله ای برای تعیین پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی BMI استفاده گردید.
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) BMI در نوجوانان 89/20 (73/3) kg/m2 بود. حدود یک چهارم نوجوانان BMI غیرطبیعی داشتند (به ترتیب 9/4% و 2/21% برای BMI کمتر و بیشتر از حد طبیعی). متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال و مصرف دارو به صورت مداوم پیشگویی کننده های BMI غیرطبیعی بودند. میزان BMI کمتر و بیشتر از حد طبیعی در نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر بود. فراوانی BMI بیشتر از حد طبیعی در نوجوانان با مصرف مداوم دارو بطور معنی داری بیشتر و در نوجوانانی که همراه با تحصیل مشغول به کار بودند کمتر بود.
بحث و نتیجه گیری
طبق نتایج بدست آمده، شیوع BMI غیر طبیعی بویژه اضافه وزن و چاقی در نوجوانان زیاد می باشد. بنظر می-رسد که انجام پژوهش های بیشتر در زمینه دلایل اصلی این مشکل و یافتن راهکارهای عملی برای حل آن از ضروریات فوری برای تامین سلامت نوجوانان و در نتیجه سلامت نسل آینده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1266838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.