تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری

پیام:
چکیده:
زمینه
تعادل تصمیم گیری یکی از سازه های الگوی بین نظریه ای است که در آن افراد منافع و مضرات حاصل از تغییر رفتار را سبک و سنگین کرده و بر اساس آن در جهت تغییر یا عدم تغییر رفتار مورد نظر تصمیم گیری می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری صورت گرفت.
روش کار
تحلیل ثانویه روی 3 مطالعه جداگانه در شهرهای مختلف کشور در سالهای 1388 الی 1390 و روی 1108 نفر که به صورت نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده بودند، انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار ولیسر و همکاران و پرسشنامه مراحل تغییر پروچاسکا و همکاران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS v.15 و آمار توصیفی و آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی استفاده گردید.
یافته ها
دامنه سنی افراد مورد بررسی 80- 16 سال با میانگین و انحراف معیار 17/10±58/28 سال بود. تعداد 514 نفر (3/46 %) در مرحله پیش تفکر، 222 نفر (20 %) در مرحله تفکر، 315 نفر (4/28 %) در مرحله آمادگی، 32 نفر (9/2%) در مرحله عمل و 26 نفر (3/2%) در مرحله نگهداری بودند. بر اساس نتایج، منافع مصرف سیگار در طول مراحل کاهش خطی داشت. مضرات مصرف سیگار نیز به جز در مرحله عمل افزایش نشان دادکه این دو در مرحله تفکر به یک تعادل رسیدند. بین مراحل تغییر و منافع و مضرات مصرف سیگار ارتباط معنی داری دیده شد (05/0p≤)
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمرات منافع و مضرات مصرف سیگار در طول مراحل تغییر، متفاوت از همدیگر بوده و همسو با الگوی بین نظریه ای است.
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1267683 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!