بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سلطان ابراهیم (Nemipterus japonicus) درآبهای ساحلی استان بوشهر

پیام:
چکیده:
مطالعه برخی از خصوصیات زیستی (تغذیه و تولیدمثل) ماهی سلطان ابراهیم گوازیم دم رشته ای(Nemipterus japonicus) در آب های خلیج فارس (استان بوشهر) با بررسی 360 نمونه ماده و 143 نمونه نر صید شده توسط ترال کف از آبان 1385 تا مهر 1386 به طور ماهانه انجام پذیرفت. کوچک ترین و بزرگ ترین نمونه زیست سنجی شده به ترتیب دارای طول چنگالی 75 و 273 میلی متر بودند. با توجه به رابطه توانی بین طول چنگالی و وزن، رشد این گونه ایزومتریک (همگن) و میزانb 2.987321 محاسبه گردید. شاخص خالی بودن معده 45/6= V درصد به دست آمد که بیانگر تغذیه متوسط این گونه می باشد. درصد فراوانی معده های خالی 45/7، نیمه پر 39/4 و پر 14/9 بود. شاخص ارجحیت تغذیه (FP) نشان داد که سخت پوستان (78/2%) غذای اصلی، نرم تنان (27/2%)، ماهی ها (20/7%)، کرم های پرتار (19/2%) و روزنه داران (11/7%) غذای فرعی و فیتوپلانکتون ها (9/9%)، کرم های نماتود (8/0 %)، خارپوستان (2/3%) و گیاهان دریایی (0/3%) غذای تصادفی شناخته شدند. بیش ترین و کم ترین مقدار شدت تغذیه (GSI) در جنس نر به ترتیب در دی ماه و آذرماه و در جنس ماده به ترتیب در فروردین ماه و آذرماه به دست آمد. در نهایت نتیجه گرفته شد که این گونه دارای تغذیه جانوری بوده و در گروه ماهیان با تغذیه متوسط می باشد و غذای اصلی آن را انواع سخت پوستان تشکیل می دهند. نسبت جنسی کل 2/6: 1/0 (نر به ماده) محاسبه گردید که با نسبت 1: 1 اختلاف معنی داری داشت. بیش ترین مقدار GSR برای ماهی ماده در فروردین ماه و سپس در شهریور ماه و برای ماهی نر در شهریور ماه و سپس در فروردین ماه به دست آمد. تخم ریزی این گونه طولانی (از بهمن ماه تا شهریور ماه) و از نوع چند مرحله ای (Batch spawner) می باشد و دارای دو پیک بهاره و پاییزه بوده و پیک اصلی در بهار و دومین پیک با شدت کم تر در پاییز می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1268933 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!