مطالعه تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران).(Crocus sativus L

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر کودهای زیستی، دامی و شیمیایی و وزن بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران در شهرستان مه ولات در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با چهار تکرار انجام شد که در آن کود شیمیایی و دامی مرسوم در سه سطح (100 درصد، 50 درصد و عدم مصرف کود دامی و شیمیایی) به عنوان عامل کرت اصلی و عامل کرت فرعی شامل: ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک در سه سطح (کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و بدون کود) و اندازه بنه در سه سطح (بنه های با وزن 4 تا 6، 8 تا 10 و 12 تا 14 گرم) در نظر گرفته شد. نتایج سال اول آزمایش نشان داد که تاثیر کود دامی و شیمیایی بر وزن گل تازه زعفران، طول کلاله و خامه و تعداد گل در واحد سطح معنی دار بوده و با افزایش سطوح مصرف کود، مقدار آنها افزایش یافت. همچنین با افزایش اندازه بنه زعفران وزن گل تازه، تعداد گل در واحد سطح و طول کلاله و خامه به طور معنی داری افزایش یافت. بررسی اثر مصرف کودهای بیولوژیک در کشت زعفران نشان داد که بیشترین تعداد گل در واحد سطح (میانگین 4/5 گل در متر مربع) به ترتیب از تیمار مصرف کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود بیولوژیک بدست آمد. استفاده از کود نیتروکسین باعث افزایش 8/27 درصدی وزن تر گل شد؛ در حالیکه مصرف کود بیوسوپرفسفات تاثیر معنی داری بر مقدار این صفت نداشت. طول کلاله و خامه زعفران تحت تاثیر مصرف کودهای بیولوژیک قرار نگرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1269557 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!