اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

چکیده:
مقدمه
حدود دو و نیم میلیون نفر در ایران به هپاتیت ب، به عنوان دومین علت شایع هپاتیت حاد، مبتلا می باشند. پرسنل گروه پزشکی و افرادی که با خون و مایعات بدن بیماران سر و کار دارند بیش از جمعیت عادی در معرض خطر بوده و به بیماری مبتلا می شوند. لذا پیشگیری در این گروه حائز اهمیت است. یکی از مدل های تغییر رفتار در آموزش بهداشت، الگوی اعتقاد بهداشتی است که روی تغییر در اعتقادات تمرکز دارد. این مطالعه با هدف تعیین اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی و به روش مقطعی بود که در آن اد 351 از پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت به روش سرشماری، وارد . اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش هجدهم و با کمک آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی چون ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست مستقل در سطح معناداری 05/0 مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها
در این مطالعه میانگین سن شرکت کنندگان 13/8 ±03/35 سال بود. میانگین نمره کسب شده در هر یک از سازه ها عبارتند از: آگاهی 67/2±73/11 (محدوه نمره 14-0)، حساسیت درک شده 1/3±41/15 (محدوه نمره 20-4)، شدت درک شده 84/2 ±17/15 (محدوه نمره 25-5)، منافع درک شده 49/3±59/12 (محدوه نمره 15-3)، موانع درک شده6/2 ±68/10 (محدوه نمره 20-4) و راهنما برای عمل 35/1±66/2 (محدوه نمره 4-0). در این مطالعه همبستگی مستقیمی میان حساسیت درک شده و آگاهی (001/0P<، **498/0=r) وجود داشت. ارتباط آماری معناداری میان سطح تحصیلات با میانگین نمره آگاهی (001/0>P)، حساسیت درک شده (001/0>P)، منافع درک شده (02/0=P) و راهنما برای عمل (036/0=P) مشاهده شد. همچنین میان محل کار شرکت کنندگان در مطالعه و میانگین نمره آگاهی (028/0=P)، شدت درک شده (001/0=P)، منافع درک شده (001/0>P) و راهنما برای عمل (001/0>P) ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری
عقاید شرکت کنندگان در سطح قابل قبولی قرار داشت. با توجه به وجود شرایط مخاطره آمیز متعدد پیرامون این افراد، اهمیت و ضرورت آموزش مداوم در خصوص پیشگیری و مقابله با انتقال این بیماری در کارکنان بخش سلامت احساس می شود. از این رو، آموزش مداوم آشنایی با مسائل و نحوه برخورد با بیماران و مراقبت از آنان پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271154 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!