بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با جریان متناوب و مستقیم در حذف سرب از فاضلاب صنعت باتری سازی با استفاده از الکترودهای میله ای آهنی و فولاد ضد زنگ

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرب از سمی ترین فلزات سنگین غیر ضروری موجود در محیط زیست بوده که از نظر سمیت، در زمره آلاینده های درجه اول قرار می گیرند. در این مطالعه کارایی الکتروکواگولاسیون با جریان متناوب و مستقیم با استفاده ازالکترودهای میله ای آهن و فولاد ضدزنگ در حذف سرب از فاضلاب صنعت باتری سازی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی
نمونه های فاضلاب از صنعت باتری سازی گرفته شد. در سلول الکتروشیمیایی از الکترودهای میله ای آهن و فولاد ضدزنگ استفاده و اتصال آنها به یکدیگر به صورت سری و به منبع تغذیه به صورت تک قطبی صورت گرفت.
یافته ها
کاربرد جریان متناوب، با الکترود آهن در دانسیته جریان mA/cm 2 6 موجب حذف سرب تا 7/96 %شد و با الکترود فولاد ضد زنگ در دانسیته جریان mA/cm 2 8 برابر با 8/93 % بدست آمد. با کاربرد جریان مستقیم حذف بهینه سرب با الکترود آهن به ترتیب برابر با 2/97 % در دانسیته جریان mA/cm 2 6 و با الکترود فولاد ضدزنگ برابر با 2/93 % در دانسیته جریان mA/cm 2 8 حاصل شد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل ازاین تحقیق با موارد مشابه انجام شده توسط محققین دیگرهمخوانی دارد. با توجه به داده های حاصل شده این فرایند می تواند به عنوان روشی مناسب برای توسعه فرایند الکتروکواگولاسیون در مقیاس صنعتی در حذف سرب از محیط های آبی مطرح گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
124 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271157 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!