بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهرستان یزد درخصوص آنفلوآنزای خوکی (H1N1)A در سال 1389

پیام:
چکیده:
مقدمه
آنفلوآنزا یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است که باعث بیماری میلیون ها نفر از مردم می شود. ارزیابی دانش و نگرش عمومی در پیشگیری از انتقال شیوع بیماری بسیار ضروری می باشد چرا که تاثیر زیادی بر رفتارهای بهداشتی مردم دارد و ممکن است در کنترل بیماری امری کمک کننده باشد، لذا برآن شدیم که آگاهی، نگرش و رفتارهای مردم شهرستان یزد را در خصوص آنفلوآنزای(H1N1) A بررسی نمائیم.
روش بررسی
پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع مقطعی می باشد که در سال 1389 بر روی 560 نفر از مردم شهر یزد انجام گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت.پس از وارد کردن داده ها در نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های آماری، ANOVA، T-test، Chi square و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
آگاهی نمونه های مورد بررسی، متوسط ولی نگرش و عملکرد آنها نسبتا خوب بوده است. همبستگی مثبتی بین آگاهی و نگرش(019/0 = (p، آگاهی و عملکرد(001/0> P) و نگرش و عملکرد(004/0 = (p وجود داشت و زنان از عملکرد بهتری نسبت به مردان برخوردار بودند(001/0 = (p.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج این پژوهش افزایش اطلاعات مردم از طریق برنامه های مدون آموزشی، پوستر، پمفلت و همچنین از طریق رسانه های ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون) و پزشک پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
80 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271168 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!