بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد

چکیده:
مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر افراد سالم، مثبت و فعال جامعه را به بیمارانی مهمل و مصرف کننده تبدیل می کند. این تحقیق با هدف بررسی شیوع سوء مصرف مواد اپیوئید در مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد با تست راپید و تست کروماتوگرافی انجام شد.
روش بررسی
در این تحقیق افرادی که به علل مختلف از جمله ازدواج، استخدام و جواز کسب درسالهای 86تا 88 به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد مراجعه کردند به روش توصیفی - مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند.حجم نمونه 2790 نفر و روش نمونه گیری تصادفی بود. نخست اطلاعات دموگرافیک در پرسشنامه ثبت و سپس نمونه ادرار با حضور مامور در آزمایشگاه گرفته و با استفاده از نوار تست انیسان آزمایش راپید انجام و در صورت مثبت بودن جواب، از بقیه نمونه ادرار، آزمایش کروماتوگرافی انجام و پرسشنامه تکمیل گردید.
یافته ها
در این تحقیق جمعا 2790 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی نمونه ها 2/7 ± 9/25 سال بود. 9/62% مرد و بقیه زن بودند. 2/73% از نمونه ها جهت ازدواج،5/15% جهت استخدام، 3/3% جهت اخذ جواز کسب و بقیه(8%) به جهت دلایل دیگر مراجعه نموده بودند. شیوع مصرف مواد اپیوئید 3/5% با حدود اطمینان 95% از 5/4% تا 1/6% بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه چون فرد می دانسته جهت تشخیص اعتیاد مراجعه می کند و با عدم مصرف مواد در طی سه روز جواب آزمایش منفی می شود،لذا شیوع اعتیاد کم بوده و لزوم انجام آزمایش تشخیص اعتیاد بخصوص در متقاضیان ازدواج ضروری است. با محاسبه عود، مصرف مواداپیوئید در مردان 15 برابر زنان بدست آمد که معنی دار بود(05/0 P≤). دیگر ریسک فاکتورهای مواد اعتیاد آور شامل سن بالاتر، پایین تر بودن سطح آموزش، شغل کارگری و آزاد، سیگاری بودن و سابقه فامیلی اعتیاد در خانواده بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271169 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!