ارزیابی وضعیت لاشه از نظر کلی فرم، سالمونلا و باکتریهای سرمادوست در خط تخلیه شکم و چیلر کشتارگاه های صنعتی مرغ استان یزد

چکیده:
مقدمه
در صورت آلودگی حتی تعداد کمی از لاشه ها به برخی از باکتری های بیماریزای غذایی، احتمال پخش این آلودگی در سردکن های آبی(چیلرها) در کشتارگاه طیور و در نتیجه، آلودگی سایر لاشه ها وجود دارد در این تحقیق وضعیت کلی فرم، سالمونلا و باکتریهای سرمادوست در دو ناحیه از کشتارگاه صنعتی مرغ در استان یزد بررسی شد.
روش بررسی
نمونه گیری برای هر یک از خطوط (کشتار و چیلر) در دو مرحله قبل از ورود و بعد از خروج از خط و در سه زمان ابتدا، وسط و انتهای زمان کشتار صورت پذیرفت. 5 لاشه مرغ بصورت کاملا تصادفی انتخاب و شماره گذاری شده نمونه گیری از آنها در دو مرحله قبل از ورود به خط و بعد از خروج از خط با روش شستشوی کامل لاشه با استفاده از آب پپتونه صورت گرفت. در مجموع 120 نمونه اخذ شده برای کشت و شمارش به آزمایشگاه ارسال شد.
یافته ها
نتایج حاکی از اختلاف معنی دار میان میزبان کلی فرمهای خط کشتار و چیلر بوده به عبارت دیگر میزان جمعیت کلی فرم در خط کشتار به صورت معنی داری از چیلر بیشتر بود (01/0 P<). در خصوص سالمونلا تنها اختلاف معنی داری بین دو کشتارگاه مشاهده شد به طوری که در کشتارگاه یک این مقدار به طور معنی داری از کشتارگاه دو کمتر بود(5/0 P<).
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق اختلاف معنی داری را بین تیمارهای مختلف در رابطه با باکتریهای سرمادوست نشان نداد.در مجموع می توان گفت که آلودگی های ثانویه در خط کشتار و افزایش تدریجی دمای آب چیلر می تواند در افزایش بارمیکروبی کلی فرم و سالمونلا موثر باشد، اما با توجه به دمای لاشه تاثیری بر باکتریهای سرمادوست ندارد. از ا ین رو با توجه به بعضی تفاوتها بین کشتارگاه های مورد مطالعه می توان با اصلاح مدیریتی و همچنین نصب تجهیزات و امکانات مناسب در خط تخلیه شکم نسبت به کاهش بار میکروبی ناشی از آلودگی ثانویه به کلی فرم و سالمونلا اقدام نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271175 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!