طراحی الگوی راهبردی مدیریت بحران های طبیعی استان گلستان

پیام:
چکیده:
موضوع مدیریت بحران در بین جوامع و کشورها از مهم ترین چالش های گذشته و حال بشر محسوب می شود. تاکنون در کشورها و جوامع مختلف برای بالا بردن توان مدیریتی به ویژه در مرحله مقابله تلاش های بسیاری صورت گرفته است که دارای نقاط قوت و ضعف فراوانی هستند. این پژوهش با بررسی و مطالعه نظریه ها، مدل های موجود و شرایط خاص استان گلستان به ویژه بحران های طبیعی مانند سیل و آتش سوزی می پردازد که بیش ترین مساله و مشکل در استان را به دنبال دارند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. از طرف دیگر، الگوی پژوهش و معیارهای استخراج شده مبانی نظری، از طریق نظرسنجی بین 15 نفر خبرگان مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفته است. جامعه آماری به دست آمده پژوهش 300 نفر از مدیران، کارشناسان و اعضای شورای هماهنگی سازمان مدیریت استان گلستان و شهرستان های تابعه می باشد که براساس آن تعداد نمونه آماری محاسبه شده 81 نفر تعیین گردیده است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها SPSS با به کارگیری رگرسیون چندمتغیره و آزمون فریدمن می باشد. الگوی مدیریت بحران های طبیعی استان گلستان شامل ابعاد شرایط تصمیم گیری و ضریب آلفای0/326 (با مولفه های تهدید، فشار زمانی، غافل گیری) اصول هماهنگی و ضریب آلفای 0/305 (با مولفه های وحدت فرماندهی، خط فرمان، حیطه نظارت) بسیج منابع و امکانات و ضریب آلفای 0/292 (با مولفه های شناخت منابع و امکانات، نوع منابع و امکانات، ظرفیت منابع و امکانات، قابلیت دسترسی سریع منابع و امکانات) و سیستم های هشداردهنده و اطلاع رسانی با ضریب آلفای 0/288 (با مولفه های جمع آوری اطلاعات، اطلاع رسانی عمومی و اطلاع رسانی درون سازمانی) مورد تایید قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271265 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!