بررسی اثر تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن بر گروه های رنگ ساز لیگنین جدا شده از خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی (CMP) رنگ بری نشده مخلوط پهن برگان به کمک طیف سنجی FTIR

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور استخراج لیگنین از خمیر کاغذ شیمیایی – مکانیکی (CMP) رنگ بری نشده مخلوط پهن برگان و مطالعه ی گروه های عاملی رنگ ساز در آن براساس تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن، به کمک طیف سنجی FTIR انجام گردید. برای استخراج لیگنین از خمیر کاغذ از روش استخراج دیوکسان اسیدی ملایم استفاده شد. برای تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن لیگنین به ترتیب از اسید استیک و بوروهیدرید سدیم (NaBH4) استفاده شد. نتایج حاصل از طیف های به دست آمده از نمونه های لیگنین تیمار نشده و تیمار شده (استیل دار شده و احیاء شده) نشان داد که عمده گروه های رنگ ساز در لیگنین به دست آمده، نظیر گروه های هیدروکسیل و کربونیل، در اثر تیمارهای مذکور تضعیف یا حذف شده اند. در نمونه ی لیگنین استیل دار شده ضمن تضعیف نوار جذب مربوط به گروه های هیدروکسیل، ترکیبات استوکسی در ناحیه ی جذب 16/1743 Cm-1 ظاهر شدند و ضمنا یک نوار جذب خوشه اینیز در ناحیه 76/1228 Cm-1دیده شد. در نمونه ی لیگنین احیاء شده نیز مشاهده شد که بیشتر نوارهای جذب مربوط به گروه های کربونیل به ویژه در نواحی جذب 56/1705 و 54/1629 Cm-1 تضعیف یا حذف شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1272092 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.