بررسی کیفیت میکروبی آرد تولیدی کارخانجات کرمانشاه و ایلام در سال89-1388

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آرد محصول اولیه فرآوردهایی مانند انواع نان و سایر مواداصلی مرتبط با تامین منابع غذایی انسان در اکثر نقاط جهان می باشد. به ویژه در کشور ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین بهداشت آرد از لحاظ میکروبی، برای مصرف کنندگان، حائز اهمیت است.
روش بررسی
در مطالعه حاضر که یک نوع مطالعه توصیفی-مقطعی است از6 کارخانه تولیدی آرد کرمانشاه و 6 کارخانه تولیدی آرد ایلام، جمعا 144نمونه آرد(از هر کارخانه 12 نمونه) به منظور تعیین میزان آلودگی به سالمونلا، کپک و مخمر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایشات طبق استانداردهای شماره2-10899و1810 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گرفت.
یافته ها
یافته های این تحقیق نشان داد که 18% کل نمونه ها (26نمونه) از نظر آلودگی به سالمونلا، مثبت بودند و از نظر آلودگی به کپک و مخمر نیز، 1/36% کل نمونه ها (52نمونه) با استانداردهای ملی ایران(5×103 cfu/gr) مطابقت نداشت. میانگین میزان کپک و مخمر نمونه های مورد بررسی کارخانجات ایلام و کرمانشاه به ترتیب برابر با cfu/gr 103× 01/1 ± 103×1/5 و cfu/gr 103× 62/1 ± 103×5/ 4 حاصل گردید.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه از 144 نمونه، 26 نمونه از نظر آلودگی به سالمونلا مثبت اعلام شد و 1/36% نمونه ها نیز از نظر آلودگی به کپک و مخمر با استاندارد های ملی ایران مطابقت نداشت لذا وضعیت میکروبی آرد خبازی از نظر پارامترهای مذکور در کرمانشاه و ایلام نیاز به مراقبت ویژه ای دارد و جهت بهتر کردن کیفیت میکروبی باید چاره اندیشی کرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1272182 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!