پالایش پساب آلوده به فنل بوسیله گونه ای از باکتری پانی باسیلوس

پیام:
چکیده:
فنل و ترکیبات آن برای محیط زیست حتی در مقادیر کم، موادی سمی و خطرناک محسوب می شوند لذا حذف این ترکیبات از پساب ها توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. روش های زیادی برای تجزیه فنل وجود دارد که بهترین روش، تصفیه زیستی است. در این تحقیق با هدف بررسی امکان وجود باکتری های تجزیه کننده فنل در پساب حاوی فنل اقدام به جداسازی جدایه های بومی تجزیه کننده این ترکیب، شناسایی جدایه برتر، بررسی روند رشد و حذف فنل به وسیله این جدایه و در نهایت شناسایی این جدایه با استفاده از روش واکنش زنجیری پلیمراز شد. نتایج نشان داد بهترین جدایه تجزیه کننده فنل گونه ای از پانی باسیلوس است که می تواند مقدار 1000 میلی گرم در لیتر فنل را در طی مدت زمان 96 ساعت به صفر برساند. نتایج این تحقیق تاکیدی بر استفاده باکتری های بومی برای حذف مقدار بالای فنل از محیط آلوده به این ترکیب است.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1272583 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!