بررسی اثر گاز استریل جدید حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
زمینه
در سال های اخیر پژوهش های گسترده ای در زمینه فن آوری های نوین برای متوقف کردن خون ریزی های شدید صورت گرفته که در نهایت ترکیب موثری از نوعی کانی به نام زئولیت معرفی گردیده است. دو کانی بنتونیت و هالوئیزیت معادن بسیار فراوانی در ایران دارند و خواص انعقادی ترکیب آن ها در چندین بررسی به اثبات رسیده است. در این مطالعه اثر گاز نوترکیب حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر زمان انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، گاز استریل جدید از مخلوط دو کانی بنتونیت و هالوئیزیت تهیه گردید و با وازلین طبی بهداشتی ترکیب شد. در نهایت اثر گاز بر روی زخم های ایجاد شده در نمونه موش آزمایشگاهی نژاد ویستار و فرآیند ترمیم زخم مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و آزمون های T و غیرپارامتری Mann-Whitney استفاده گردید. اختلاف های با (05/0>P) به عنوان معنی دار در نظر گرفته شدند.
یافته ها
در فاز اول، مطالعه بر روی 40 نمونه خونی دم موش انجام شد. زمان انعقاد در نمونه های گروه کنترل 12/19±31/81 ثانیه و در گروه مورد مطالعه با بنتونیت- هالویزیت معادل 18/2±2/33 ثانیه گزارش گردید. در فاز دوم، زمان ترمیم کامل زخم مورد مطالعه قرار گرفت که در نمونه های گروه کنترل بین 9 تا 13 و در گروه تیمار شده با گاز استریل ترکیبی جدید بین 5 تا 6 روز مشاهده گردید.
نتیجه گیری
بنابر یافته های این بررسی، استفاده موضعی از گاز استریل جدید ترکیب شده با کانی های بنتونیت و هالوئیزیت در کاهش زمان انعقاد و ترمیم زخم تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
290 -297
لینک کوتاه:
magiran.com/p1273317 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.